Utvidelse av Moen steinbrudd i Oppdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Oppdal Maskinkompani AS med org.nr. 915 019 463, for utvidelse av masseuttak på del av gårds- og bruksnr. 241/1, 219/1, 232/1 og 225/1 i Oppdal kommune.

Utvidelsen gjelder i dybde innenfor område med driftskonsesjon tildelt 17.12.2018, samt i areal mot vest og sør med om lag 48 dekar. Totalt areal etter utvidelsen er på 97 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 11. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 25.000 m3 og totalt uttak på om lag 2.777.000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan for «Moen masseuttak og massedeponi» med planid.: 2014013, vedtatt 05.04.2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 6. januar 2023