Utvidelse av Bergesjøen Sør i Elverum kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om utvidet driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Søknaden gjelder utvidelse av Bergesjøen Sør masseuttak på gnr/bnr 150/1, 170/23 og 150/42 i Elverum kommune. Omsøkt område er om lag 47 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 000 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Bergesjøen Massetak», vedtatt 27. mai 2020.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. mai 2021