Ulvberget fjelluttak i Stor-Elvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Mobilgrus AS.

Ulvberget fjelluttak er lokalisert på gnr./bnr. 17/1 i Stor-Elvdal kommune. Området det søkes driftskonsesjon for er 76 dekar. Området er i detaljreguleringsplanen av 19.06.2013 (PlanID-43020110700) avsatt til Steinbrudd/massetak.

Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler og består av gneis og gabbro som skal tas ut for pukkproduksjon. Anslått totalvolum for uttaket er 2,3 millioner m3 og forventet årlig uttak er 15 – 20 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. august 2016