Ullsfjord sandtak i Tromsø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Ullsfjord masseuttak på gnr. bnr. fnr. 161/20/2 i Tromsø kommune. Omsøkt område er om lag 267 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 75 000 m3 og totalt uttak på om lag 930 000 m3. Omsøkt område er avsatt til spesialområde grustak i kommuneplanens arealdel og regulert til spesialområde for grustak i «Reguleringsplan for utvidelse av grustak på Fornesdeltaets vestre side, Ullsfjord», datert 27. mars 1985.

Søker har opplyst i søknaden at forekomsten består av natursand og -grus som hovedsakelig skal benyttes til asfalt- og betongproduksjon, samt som tilslag til ulike anleggsformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. desember 2019