Tyttebærvika i Lyngen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Artic Pukk & Grus AS.

Søknaden gjelder uttak av masser i Tyttebærvika i Lyngen kommune. Pukkverket ligger ved FV 91 Kjosveien/Ullsfjordveien cirka 10 km vest for Lyngseidet sentrum og cirka 10 km fra Svensby i retning Lyngseidet.  Adkomsten er direkte fra FV 91. Transport av salgsvarer vil skje med bil (15 %) og båt (85 %). Tiltakshaver er Artic Pukk & Grus AS.

I første fase av uttaket er det planlagt uttak av 3,4 millioner fm3. Totalt er det et anslått totalvolum på 8 000 000 m3 for uttaket. Forventet årlig uttak er 100 000 m3.

Området er avsatt til steinbrudd og massetak. Området er regulert i reguleringsplanen «Tyttebærvika industriområde», vedtatt 14. juni 2016.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 18. januar 2017