Tveit i Hjelmeland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressursar (minerallova) frå Norstone AS.

Søknadsområdet på Tveit er lokalisert på gbnr. 130/3, 130/4 og 130/5 i Hjelmeland kommune. Det totale uttaksarealet er på 117, 6 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til utvinning av byggeråstoff, og regulert i reguleringsplan for Øvre Valheim og Tveit datert 06.11.2006.

Det er oppgitt at førekomsten består av råstoffane sand og grus. Søkjer oppgjer at hovudformålet med uttaket er uttak av lausmassar. Det er estimert eit årleg uttak på 150 000 m3 og eit totaluttak på 1.600.000 m3.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. september 2016