Tveit grus- og massetak i Drangedal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) mottok den 20. oktober 2014 søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kaj Peder Tveit AS.

Søknaden gjelder for uttak av fast fjell, hovedsakelig bestående av metamorf bergart hvor gneis er dominerende. Størrelsen på omsøkt område er 75 dekar. Det er anslått at totalvolumet på uttaket er 850 000 m3, mens forventet årlig uttak ligger på 50 000 m3.

Området er regulert under «Detaljreguleringsplan for Tveit grus og massetak», datert 16.oktober 2014.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. mai 2016