Tussan-Hestneset i Vestvågøy kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Leknes Maskin og Transport AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på gbnr. 1/3 i Vestvågøy kommune. Konsesjonsarealet er på 29 daa og fremgår av kart over konsesjonsområdet som er en del av høringsdokumentene.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 3 500 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 40 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på ca. 10 år. Årlig uttaksvolum og anslått levetid for uttaket vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel. Forekomsten er planlagt anvendt i mindre byggeprosjekter, grøftearbeid og til generelt vegarbeid.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 28. november 2020