Troset grustak i Levanger kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Frosta Entreprenør AS.

Frosta Entreprenør AS søker om driftskonsesjon for Troset grustak i Levanger kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 104 dekar og er lokalisert på eiendommen 106/1 i Levanger kommune. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser oversikt over omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. Det pågår en reguleringsplanprosess, hvor uttaksområdet er planlagt regulert til steinbrudd og masseuttak. Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av grus, som blant brukes til bærelag i veger, betong og strøsand. Anslått totaluttak for uttaksvirksomheten er 700 000 m3 og et årlig uttak på om lag 5 000 m3. DMF bemerker at det er opplyst feil anslått totalvolum og årlig uttak i søknadsskjema. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. februar 2020