Tronsjø grustak i Tynset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tynset Tre og Beting AS for Tronsjø grustak, gårds- og bruksnummer 20/79, 19/2, 22/54 og 20/81 i Tynset kommune.

Omsøkt område er om lag 64 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 10. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 5 000 m3 og totalt uttak på om lag 725 000 m3. Området er i reguleringsplan regulert til masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. november 2021