Trollvika steinuttak i Røyrvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Trollvika massetak. Søknaden gjelder massetak på del av eiendommene gnr./bnr. 72/25 i Røyrvik kommune.

Omsøkte areal er ca. 6,8 dekar. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 45 000 - 55 000 m3, med årlig forventet uttak på 3 500 – 4 500 m3 pr. år.  Området er i reguleringsplan regulert til steinbrudd/masseuttak.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser sendes innen tirsdag 21. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. juli 2015