Trettvikberga steinuttak i Namsos kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Sverre Havik AS.

Trettvikberga steinuttak ligger i Namsos kommune. Uttaket ligger på eiendom gbnr. 18/2, ca. 3 km nord for Namsos sentrum. Massene vil hovedsakelig bli benyttet som fyllmasse på byggeplasser, til veifundament og elvforebygninger.

Det omsøkte området er cirka 42 daa, det totale volum er estimert til 1 050 000 m3, med forventet årlig uttak på ca. 20 000 - 30 000m3.

Området er avsatt til Råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, og har godkjent reguleringsplan «Trettvikberga Steintak» vedtatt 20. september 2012.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 2. november 2015