Torvmo massetak i Lærdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad fra Statens vegvesen Region vest om uttak av fjell ved Torvmo i Lærdal kommune etter § 43 i mineralloven.

Uttaksområdet ligger langs E16 ca. 9 km nordøst for Borlaug på fjellovergangen Filefjell. Størrelsen på omsøkt område er ca. 50 dekar og totalt uttaksvolum er oppgitt til 350 000 m3. Det er utarbeidet reguleringsplan for fjelluttaket. Planen har vært ute til offentlig ettersyn og den skal behandles i Lærdal kommunestyre 18.06.2015.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser sendes innen 6. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. juli 2015