Tørrmoen masseuttak i Aurskog-Høland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Vidar Kløfta (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Tørrmoen masseuttak på gbnr. 167/49 og 167/1 i Aurskog-Høland kommune. Omsøkt område er om lag 63 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 25 000 m3 og totalt uttak på om lag 300 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd og masseuttak i detaljreguleringsplan for «Tørrmoen masseuttak», datert 21. juni 2010.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. mars 2019