Tordalen masseuttak i Vindafjord kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 fra Ståle Jordal.

Tordalen masseuttak er lokalisert på del av gbnr. 319/5 i Vindafjord kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 37 dekar og går fram av høyringsvedlegget på s. 14 og 15. Tiltakshavar oppgjer at det skal takast ut totalt 581 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 10 000 m3 masse. Området er i detaljregulering for Tordalen masseuttak, vedteken 28. mai 2019, regulert til masseuttak.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 10. november 2020