Tønsåsen næringsområde i Stjørdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tverås Maskin & Transport AS.

Søknaden gjelder Tønsåsen næringsområde på gbnr. 160/1 i Stjørdal kommune. Omsøkt område er om lag 36 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 38 000 m3 og totalt uttak på om lag 310 000 m3. Søker oppgir at massene skal brukes som byggeråstoff til veifundament, tomteplanering, grøftemasse med mer.

DMF gjør oppmerksom på den pågående reguleringsplanprosessen for Tønsåsen næringsområde. Tildeling av driftskonsesjon erstatter ikke krav om andre tillatelser, godkjenning, arealavklaring eller konsesjon etter annen lovgivning. Arealbruk reguleres gjennom plan- og bygningsloven der kommunen er forvaltnings­myndighet. Uttalelser knyttet til kommunens vedtatte arealdisponeringer (arealplan, reguleringsplan og eventuell dispensasjon fra reguleringsplan) vektlegger vi derfor ikke i vår vurdering.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 4. juni 2020