Tømmerås massetak i Drangedal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gautefall Sentralen AS (tidligere Gautefall Storebo AS).

Søknaden gjelder Tømmerås massetak på gbnr. 44/1 i Drangedal kommune. Omsøkt område er om lag 28 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 12-14 000 m3 og totalt uttak på om lag 85 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for Tømmerås massetak med ID 20170004, datert 7. februar 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 26. mai 2020