Tindadalen steinbrudd i Sveio kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra

Vassbakk & Stol AS. Søknaden gjelder uttak av kvartsittskifer til murestein, forblendingsstein m.m. fra utvidelsen av Steinbrot Tindadalen gbnr.  7/4 i Sveio kommune.

Steinbruddet ligger i Valevåg, ved Tittelsnesvegen. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2013. Totalt uttak er anslått til max 120 000 m3, og årlig uttak til max 20 000 m3. Bedriften har drevet steinbruddet siden år 2000, frem til 2012 som Lars Staupe AS. Da fusjonerte de inn i Vassbakk &.

Saken legges ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 15. september 2015