Tau i Strand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Norsk Stein AS.

Søknaden gjelder uttak av steinforekomster av fast fjell i Tau i Strand kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt til 520 daa. Totalt anslått totalvolum er angitt til 13 millioner m3 masse, mens forventet årlig uttak er angitt til 800 000 m3 masse.

Masseuttaket består av steinforekomster av fast fjell. Bergarten er av svært god kvalitet. Uttak ansses som svært viktig i nasjonal sammenheng som leverandør av tilslag til asfalt.

Området er regulert til råstoffutvinning i reguleringsplan for Nordmarka steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. august 2016