Tangenmoen masseuttak i Aurskog-Høland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Bergquist Pukk AS.

Bergquist Pukk AS har søkt om driftskonsesjon for Tangenmoen masseuttak i Aurskog-Høland kommune. Det omsøkte arealet er 100 daa. Det totale uttaksvolumet er anslått å være 1 550 000 m3, og forventet årlig uttak ca. 50 000 m3 årlig. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler. Tiltakshaver har beskrevet ressursen som en middels til finkorning granittisk gneis med innslag av mer grovkornet rødlig granittisk gneis midt i bruddet. Ifølge tiltakshavers beskrivelse har bergarten gode mekaniske egenskaper. Tiltakshaver vil levere knuste masser av god kvalitet til kommunen samt distriktet for øvrig. Området er regulert til masseuttak og LNFR-område. Reguleringsplanen for området har vært ute til høring, og hadde frist for innspill den 19. mars 2016. Tiltakshaver har fått en midlertidig dispensasjon fra Aurskog-Høland kommune for videre drift av bruddet i påvente av endelig reguleringsplan.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 25. august 2016