Tangen pukkverk i Nannestad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS med org.nr. 913 536 770.

Tangen pukkverk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 135/3 i Nannestad kommune. Det omsøkte området er om lag 136 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt området er regulert til «Steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 00-05-E1 og navn «Tangen massetak». Det er oppgitt at forekomsten består av gneis/granitt med innslag av mørke bergarter, som hovedsakelig benyttes til asfalt, betong og vegformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 150 000 m3 og et totalt uttak på 3 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. november 2018