Tangådalen grustak i Trysil kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra JE Nordnes Transport AS for Tangådalen grustak, gnr. 9 bnr. 1 i Trysil kommune.

Omsøkt område er om lag 65 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 338 000 m3. Området er i reguleringsplan regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 11. november 2021