Tanfetten nord grustak i Stor-Elvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mobilgrus AS.

Mobilgrus AS søker om driftskonsesjon for Tanfetten nord grustak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 17/1 i Stor-Elvdal kommune. Omsøkt område er 197 daa og samsvarer med område regulert til massetak-grustak. Ifølge tiltakshaver er det samlede uttaksvolumet for mineralforekomsten 2 770 000 m3. Tiltakshaver anslår et årlig uttaksvolum på 15 000 m3. Uttaksvolumet kan endre seg i takt med marked og etterspørsel.

Tiltakshaver skal ta ut løsmasser fra en stor breelvavsetning. Ifølge tiltakshaver består det øverste nivået av grovere materiale med en betydelig andel blokkstein. På lavere nivåer blir forekomsten mer finkorning, hvor lagene av sand og grus varierer. Forekomsten er planlagt utnyttet i asfaltproduksjon, betongproduksjon, bygg- og anleggsarbeid samt til vegbygging. Massene som ikke kan brukes til ovennevnte formål vil kunne brukes ved istandsettingen av området. Grusressursen er i NGU sine databaser klassifisert som meget viktig.

Området er i reguleringsplan for Tanfetten nord grustak med planID 43020110500, vedtatt i kommunestyret den 9. april 2014, regulert til massetak-grustak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 9. April 2019