Tagli massetak i Flekkefjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hauge Maskin AS.

Hauge Maskin AS har søkt om driftskonsesjon for Tagli massetak, gbnr. 201/2 og 201/18 i Flekkefjord kommune. Det omsøkte arealet er 40 daa og grensen for konsesjonsområdet fremgår av reguleringsplankart med planID: 1004201409, vedtatt den 27. november 2014. Konsesjonsgrensen er sammenfallende med grensen for reguleringsformålet steinbrudd og massetak. Ifølge tiltakshaver er ressursens totalvolum ca. 420 000 m3. Hauge Maskin AS har oppgitt forventet årlig uttak til å være 30 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Tiltakshaver oppgir at bruddet er fast fjell, hovedsakelig bestående av metamorf bergart hvor gneisgranitt er dominerende.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 15. august 2016