Syltemoa i Norddal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (minerallova) frå Syltemoa Sandtak AS.

Syltemoa er lokalisert på gnr./bnr. 27/1, 27/3 og 27/5 i Norddal kommune. Størrelsen på området som det søkast om driftskonsesjon for er 186, 4 daa.

Førekomsten er en breelvavsetning med materiale som egner seg godt til betongtilslag. Anslått totalvolum for uttaket er 3 100 000 m3 masse. Forventa årlig uttak er 100 000 m3.

I søknaden oppgir søkar at området som det søkast om driftskonsesjon for i kommuneplanens arealdel er bestemt til LNF og råstoffutvinning. Vidare oppgir søkar at reguleringsplan for området er under utarbeiding.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. mai 2016