Svingen pukkverk i Halden kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra NorStone AS.

NorSone AS søker om driftskonsesjon for Svingen pukkverk, gbnr. 12/20, i Halden kommune. Tiltakshaver har i søknadsskjema oppgitt at omsøkt areal er 158 daa. Etter dialog med søker er dette korrigert slik at søknaden fortrinnsvis gjelder område regulert til råstoffutvinning innenfor gbnr. 12/20 i Halden kommune. Se også kart over konsesjonsområde. Uttaksområdet er ifølge digitalisert kart beregnet å være ca. 107 daa.

Søker anslår at totalvolum for ressursen innenfor uttaksområdet er 1 750 000 m3, og forventer at årlig uttak vil være mellom 150 000 – 200 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge søkers beskrivelse er forekomstområdet registrert som 0101-510 i NGU sitt grus og pukkregister. Forekomsten er beskrevet å være en amfibolittisk gneis med store variasjoner i sammensetning. Bergarten er, ifølge tiltakshavers/NGU sine beskrivelser, middels til grovkornig med enkelte pegmatittganger som gjennomskjærer den. Søker beskriver forekomsten som en meget viktig tilførsel av byggeråstoff til Halden kommune og tilstøtende kommuner. Forekomsten er ifølge søker, klassifisert som regionalt viktig.

Området er i medhold av Detaljregulering for Svingen pukkverk, vedtatt av kommunestyret den 3. november 2016, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018