Svahøa i Oppdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Oppdal Sten AS.

Svahøa er lokalisert på gnr./bnr. 356/1 i Oppdal kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt av søker å være 372 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel for 2014-2025 avsatt til råstoffutvinning.

Forekomsten består av skifer. Søker oppgir at blokkene spaltes og hugges til ulike produkter som for eksempel trinn, gulvflis, sålbenk, belegningsheller og brudd. Det oppgis videre at anslått totalvolum for uttaket er 1 721 000 m3 og forventet årlig uttak er 2 800 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 13. juni 2016