Sundbygd Gård steinbrudd i Steinkjer kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Letnes Entreprenør AS.

Omsøkt areal er på ca. 127 daa og fremgår av kart, se vedlegg 1. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 30 000 – 60 000 m3 og totalt uttak på om lag 4 800 000 m3, se driftsplan vedlegg 2. Området er regulert til steinbrudd i reguleringsplan for Sundbygd Gård – steinbrudd/2020001. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 25. juli 2022