Studedalen steinbrudd og pukkverk i Kristiansand kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ringknuten Pukkverk AS.

Ringknuten pukkverk AS har søkt om driftskonsesjon for området Studedalen steinbrudd og pukkverk gbnr. 100/31, 100/13 og 100/25 i Kristiansand kommune. Uttaket ligger øst for Krogevann i Kristiansand kommune.

Tiltakshaver har oppgitt at størrelsen på omsøkt areal er 220 daa. Totalt uttaksvolum er anslått til å være 7 800 000m3, med forventet årlig uttak mellom 100 000 og 150 000m3. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler, og er ifølge tiltakshaver ikke i drift pr. i dag. Konsesjonsområdet følger uttaksgrensa som fremgår av kart med tittel «Driftsplan oversiktskart» datert 22. oktober 2015. Forekomsten er ifølge tiltakshaver dominert av finkornet gneis med tynne amfibolittbånd. Hovedformålet med uttaket er produksjon av byggeråstoff og tilslag til asfalt og betong. Tiltakshaver oppgir at det på grunn av sterk plateformig oppspalting har ressursen også potensiale for å ta ut murestein.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, og en mindre del til LNF, dette har ikke vært gjenstand for diskusjon i reguleringsplanprosessen ifølge søker. Det foreligger reguleringsplan for området, vedtatt 25.03.2015, «Studedalen pukkverk, detaljregulering». Reguleringsplan, reguleringsplankart med bestemmelser og planprogram med konsekvensutredning er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 27. April 2016