Strømmen fjelltak i Alvdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Strømmen Eiendom AS.

Strømmen Eiendom AS søker om driftskonsesjon for Strømmen fjelltak i Alvdal kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 61 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 2/12 og gnr./bnr. 2/126. Kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområdet. Området er regulert til steinbrudd og masseuttak i vedtak av 25. oktober 2012.

Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av granatførende wollastonitt/fast fjell. Råstoffene skal anvendes til veg- og anleggsformål. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 1 160 000 m3 og årlig uttak på rundt 15 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 17. desember 2019