Strokstensåsen masseuttak i Tydal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ingvild Opphaug (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Strokstensåsen masseuttak på gnr./bnr. 177/13 i Tydal kommune. Omsøkt område er om lag 50 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s.14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 12-15 000 m3 og totalt uttak på om lag 500 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til LNF og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Masseuttak Strokstensåsen», med planID 16652011001, datert 17.11.2011.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. november 2020