Straumen steinbrudd i Nore og Uvdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bergstøl Pukkverk og Sandtak AS.

Straumen steinbrudd et lokalisert på 161/1 i Nore og Uvdal kommune. Totalt omsøkt område er 21,5 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Høringsvedlegget er tilgjengelig på DMFs hjemmeside. Området er i vedtak av 27. juni 2005 regulert til område for steinbrudd (plan-ID 2005225). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell, som produseres til pukk. Det er estimert et årlig uttak på 8000 m3 og et totaluttak på 350 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 7. februar 2018