Storvassberget skiferbrudd i Dovre kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dovreskifer AS for Storvassberget skiferbrudd på gnr/bnr/fnr 86/1/2 i Dovre kommune. 

Omsøkt område er om lag 107 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak på 5000 m3 og et samlet uttak på ca. 85 000 m3 kvartsskifer. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 23. oktober 2021