Storneset i Midtre Gauldal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Almås Maskin AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av byggeråstoff i form av løsmasser fra Storneset masseuttak i Midtre Gauldal kommune. Uttaket vil skje på gbnr. 230/10 og 28.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 3 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 59 801 m3. Dette vil tilsi en antatt samlet driftstid på ca. 20 år. Beregnet størrelse på arealet er 28 daa. Den nærmere plan for uttak fremkommer av høringsdokumentene, som er tilgjengelig på DMF sine hjemmesider.

Detaljreguleringsplan for uttaket er under utarbeidelse. DMF vil i den forbindelse presisere at en tillatelse i henhold til mineralloven ikke erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning, jf. mineralloven § 5. Vedlagte driftsplan og omsøkt konsesjonsområde er utarbeidet i tråd med forslag til detaljregulering for Storneset masseuttak. Dersom det skjer endringer i detaljreguleringsplanen i forbindelse med Midtre Gauldals behandling av denne, vil disse endringene være førende for tiltakshaver. Eventuelle endringer i reguleringsplanen kan også medføre at driftsplan og konsesjonsområde for driftskonsesjon må endres/revideres.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 22. november 2018