Stormoen Øst i Balsfjord kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sigmund Johansen.

Sigmund Johansen søker om driftskonsesjon for grustak Stormoen Øst. Omsøkt område ligger på gbnr. 36/3 i Balsfjord kommune. Konsesjonsområdet er på 27 daa og fremgår av kart som er en del av høringsdokumentene. Området er i henhold til reguleringsplan «36-3, 19, 30, 182, 186 Stormoen industriområde», vedtatt 21. august 2007, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Søknaden gjelder uttak av grus. Anslått totalvolum er angitt til 125 000 m3 masse, mens forventet årlig uttaksvolum er oppgitt til mellom 2 500 til 12 500 m3 masse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. august 2020