Stormoen – Mollestad sandtak i Birkenes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Martha Mollestad.

Søknaden gjelder uttak av løsmasser fra eiendommen gbnr. 32/6 i Birkenes kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er på ca. 58 daa. Anslått totalvolum for uttaket er oppgitt til ca. 200 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til mellom 1 000 og 5 000 m3 masse.

Uttaket er delt inn i tre etapper, som er detaljert i vedlagte driftsplan. Bruksområdene for massene er angitt til strøsand, støype- og pussesand, kabelsand, pukk, kulestein og fyllmasse.

Uttaket er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. oktober 2019