Stormoen i Vefsn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Svein Grundstad.

Svein Grundstad har søkt om driftskonsesjon for Stormoen gbnr. 24/1 festenr. 10 i Vefsn kommune. Omsøkt areal er 10 dekar. Totalvolumet er beregnet til å være 500 000 m3, og gjenstående mengde til å være ca. 300 000 m3. Tiltakshaver oppgir et årlig uttak på inntil 10 000 m3. Forekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler og består av natursand, grus og morenemasser. Tiltakshaver oppgir at 80 % av forekomsten brukes som betongtiltslag.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 14. juli 2016