Storlia massetak i Tingvoll kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Erik Nastad AS.

Søknaden gjelder Storlia massetak på gbnr. 34/3 i Tingvoll kommune. Omsøkt område er om lag 33 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 6000 m3 og totalt uttak på om lag 420 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Storlia massetak», datert 2. februar 2012.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 24. juni 2020