Storbjørkåsen grustak i Nærøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nærøysund Kraftbetong AS.

Nærøysund Kraftbetong AS søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Storbjørkåsen grustak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 62/1, 62/1/293, 62/1/294, 62/1/406 og 62/15 i Nærøy kommune. Omsøkt område er 140 daa. Tiltakshaver angir at det planlagte samlede uttaksvolumet innenfor omsøkt område er ca. 2 120 000 m3. De ser for seg et gjennomsnittlig årlig uttak på ca. 20 000 m3. Uttaksmengden kan imidlertid variere med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver består forekomsten i Storbjørkåsen hovedsakelig av sand, mens andelen grusfraksjon varierer noe. Sand- og grusmassene i området tilfredsstiller de fleste kvalitetskrav innenfor byggetekniske formål. Videre viser tiltakshaver til NGU sin rapport nr. 1674 hvor det følger at sandens fasthet ligger på nesten samme nivå som vanligvis oppnås ved bruk av normalt god støpesand. Ifølge tiltakshaver viser rapporten at sanden er godt egnet til fremstilling av betong av høyere fasthetsklasser.

Området er i reguleringsplan for «masseuttak Storbjørkåsen Kolvereid» med planID 047, vedtatt i kommunestyret den 9. september 1999 regulert til massetak. Ifølge tiltakshaver er området i kommunedelplan for Kolvereid, vedtatt den 21. september 2018, er området for masseuttak redusert noe sammenlignet med reguleringsplanen fra 1999. Driftsplan og konsesjonsområde er basert på uttaksgrensen som er vedtatt i gjeldende kommuneplan.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019