Stokkevelta i Molde kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Molde Pukkverk AS.

Søknaden gjelder Stokkevelta på gbnr. 33/429 i Molde kommune. Omsøkt område er om lag 42 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 50 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 986 000 m3. Området regulert til steinbrudd/masseuttak i detaljreguleringsplan for Stokkevelta, datert 23. juni 2016. Søker oppgir at forekomsten består av gneisgranitt, som hovedsakelig skal benyttes til veg og privatkunder.

Denne søknaden om driftskonsesjon gjelder en utvidelse av allerede eksisterende uttak av masser i Stokkevelta. Se reguleringsplanen som gjelder for det totale uttaksområdet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019