Stokkan grustak (Ramlo Sandtak AS) i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Ramlo Sandtak AS for del av Stokkan grustak.

Søknaden gjelder grustak på eiendom gnr. 72 bnr. 1 i Melhus kommune. Omsøkt areal er på ca. 100 daa. Det er anslått et totalt uttaksvolum på 250 000 m3, med årlig forventet uttak på 75 000 m3 pr. år.  Området er i hht. detaljplan Stokkan grustak regulert til råstoffutvinning.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsuttalelser sendes innen 24. juli 2015

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 24. juli 2015