Stjernøy uttak i Alta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Sibelco Nordic AS.

Stjernøy uttak er lokalisert på del av gnr./bnr. 60/1 i Alta kommune. Området som det søkes om driftskonsesjon på har et areal på ca. 476 dekar.

Det oppgis at det skal tas ut totalt 18 millioner m3 masse. Forventet årlig uttak er 320 000 m3 masse. Forekomsten består primært av Nefelinsyenitt. Det er i søknaden opplyst at forekomsten kan produsere et nefelin-feltspat konsentrat som benyttes i glass, keramikk, porselen og maling. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for steinbrudd og masseuttak. Området er i tillegg regulert i reguleringsplan for utvidelse av dagbrudd på Stjernøy, datert 26.10.2009.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. oktober 2016