Steindalen steinbrudd i Skaun kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Steindalen AS, datert 07.02.2015.

Steindalen steinbrudd ligger i Skaun kommune, helt på grensen til Orkdal kommune som også adkomstveien går gjennom. Steinbruddet ligger på nordvestsiden av Ulvåsen vendt mot Orkdalsfjorden. Bruddet omfatter et areal på 28 dekar og omfatter gnr. 107 bnr. 2, 3 og 1. Forventet årlig uttak er 70 000 m3 stein, og totalvolumet er anslått til 700 000 m3. Dette medfører en driftstid på minst 10 år.

Steindalen steinbrudd har vært i drift i cirka 5 år. Det har til nå vært driftet av Nyhus maskin, men har nå blitt overtatt av Steindalen AS. Bergarten i området er oppgitt å være Biotittskifer, til dels med kvartsmobilisater. Steinbruddet ble etablert for levering til sjøfylling, og skal fortsette med levering til blant annet dette formålet.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. oktober 2015