Steinbrudd på Berakvam i Suldal kommune - driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt forslag til driftsplan for perioden 2016-2021 for steinbrudd på Berakvam i Suldal kommune etter § 41 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Norsk Stein AS.

Steinbruddet ligger ved Jelsa i Suldal kommune. Bruddområdet inkludert produksjonsanlegg, lageranlegg og kaianlegg er regulert i flere omganger. Siste reguleringsplan ble vedtatt av Suldal kommunestyre 21.09.2010.

Driftsplanforslaget legges herved ut på høring. Planen ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7040 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 4. April 2016