Stålaker i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS for uttak av larvikitt i Stålaker steinbrudd i Larvik kommune. 

Anslått berørt areal er om lag 290 dekar. Omfattede eiendommer er gnr/bnr. 1054/1, 1054/9, 1054/11, 1054/14 og 1055/2.

Det tas ut blokkstein som eksporteres for videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis.

Det er anslått et årlig uttak på 37.500 m3 og et totalt uttak 1.100.000 m3. Konsesjonsområdet er en del av reguleringsplan «Stålåker/Håkestad Steinindustriområde», planid: 16.01, vedtatt 14.12.1988.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 28. oktober 2021