Spjotsodd massetak i Kviteseid kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå YIT Norge AS.

Spjotsodd massetak er lokalisert på gbnr. 23/4 i Kviteseid kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 19 dekar og framgår av høyringsvedlegget på s. 14. Tiltakshavar oppgjer at det i grustaket står igjen totalt 15 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 5000 m3 masse. Førekomsten består primært av lausmassar som er ein del av ei breelvavsetning. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til spesialområde grustak og regulert i reguleringsplan for «Spjotsodd», vedteken 29. mars 2001.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. desember 2019