Sørheim i Etne kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå Åsbø Sanddrift AS.

Søknaden gjelder uttak av grus på eigedomane gbnr. 36/5 og 10 i Etne kommune. Konsesjonsområdet synast i kart som er lagt ved høyringsdokumenta. Anslått areal for uttaket er 50 daa.

Forventa årleg uttak er anslått til 50 000 m3 masse, mens planlagt samla årleg uttak er anslått til ca. 645 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid for uttaket på ca. 13 år. Årleg uttak og uttakets levetid vil variere etter etterspørselen i marknaden. Massane nyttast til byggjeråstoff.

Uttaksområdet er omfatta av reguleringsplanen «Detaljregulering for Austrheim II), planID 201407, vedtatt 31. oktober 2018. Reguleringsformålet for uttaket er råstoffutvinning. Etter avslutta uttak skal området tilbakeføres til landbruksareal.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. desember 2019