Solbu grustak i Orkland kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mardahl Maskin AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av løsmasser på gbnr. 49/1 i Orkland kommune. Konsesjonsområdet er angitt til 19 daa og fremgår av kartet over konsesjonsområdet som er en del av høringsdokumentet.

Antatt totalt uttak er oppgitt til ca. 90 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til ca. 10 000 m3 masse. Dette gir en antatt levetid for uttaket på litt over ni år. Levetiden og årlig uttak vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel. Grusmassene fra uttaket vil kunne brukes til betong- og asfaltproduksjon, vegformål, strøsand og andre private og industrielle formål.

Uttaket er i henhold til reguleringsplan «Masseuttak og deponi på eiendommen gnr. 49 bnr. 1, Solbu», planID 5059 5024_2018012, vedtatt 24. juni 2020, regulert til steinbrudd/masseuttak. Planlagt etterbruk for uttaksområdet er jordbruksareal, LNFR.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. november 2020