Søberg sandtak i Melhus kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Franzefoss Pukk AS.

Søknaden gjelder uttak av grus på gbnr. 84/2 i Melhus kommune. Størrelsen på det omsøkte areal er ca. 40 daa og fremgår av kartet som er en del av høringsgrunnlaget. Anslått totalvolum er oppgitt til 150 000 m3 masse, mens forventet årlig uttak er anslått til 35 000 m3 masse. Dette gir en forventet levetid for uttaket på ca. 4 år. Årlig uttak og uttakets levetid vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel. Ressursen er beregnet brukt til råstoff til vei- og byggeprosjekter og som tilslag for betong og asfalt.

Området er i henhold til kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 25. november 2020