Snekkevik kvartsbrudd i Kragerø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Georg Tveit AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell på gnr. 72 bnr. 1 og 27 i Kragerø kommune. Arealet på det omsøkte området er 416 daa. Årlig planlagt uttak er 144 000 m3, totalt planlagt uttak er 7 200 000 m3.

Det foreligger ingen reguleringsplan på nåværende tidspunkt, men området er i kommunens arealdel avsatt til massetak. Kvartsen som skal tas ut skal hovedsakelig benyttes i silikomangan.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. April 2022